علوم تجربي

نگاهی به علوم تجربی

سوالات فصل 4 علوم دوم

 

به نام خدا

سوالات فصل4

1- نظریه قدیمی دانشمندان درباره گرما را بنویسیدو علت رد نظریه قدیمی درباره گرما چه بود

 

2- انرزی گرمایی را تعریف کنید

 

3- انرژی درونی را تعریف کنید

 

4- در چه صورت انرژی درونی یک ماده بیشتر است

 

5- انرژی درونی هر ماده به چه چیزی بستگی دارد

 

6- انرژی پتانسیل ذرات سازنده هر ماده به چه چیزی بستگی دارد

 

7- گرما را تعریف کنید

 

8- در انتقال گرما از جسم سرد به گرم انرزی درونی چه تغییری می کند

 

9 - اگر جسم گرم را در داخل آب سرد بریزیم چه می شود

 

10- یکا  یعنی چه

 

11- یکای طول..............ویکای جرم....................و یکای وزن و نیرو.......................است

12- یکای انرژی........................و یکای گرما.......................است و یکای دما..................است

13-  منظور از یک ژول انرژی چیست

 

14-- فرمول انرژی را بنویسید

 

15- جسمی به وزن 80 نیوتون را 4 متر جابجا می کنیم چقدر انرژی مصرف می کنیم

 

16-جسمی به جرم 90 کیلو گرم را 300 سانتی متر جابجا می کنیم چقدر انرژی مصرف می کنیم

 

17- شخصی به جرم 70 کیلو گرم ار 10 پله بالا می رود اگر ارتفاع هر پله 15 سانتی متر باشد این شخص چقدر انرزی مصرف کرده است

 

18-  دما را تعریف کنید

 

19- 2 تفاوت دما و  گرما را بنویسید

 

20-  گرمای نهان ذوب را تعریف کنید

 

21- گرمای نهان انجماد را تعریف کنید

 

22-گرمای نهان تبخیر را تعریف کنید

 

23-گرمای نهان میعان را تعریف کنید

 

24-گرمای نهان انجماد آب....................و گرمای نهان تبخیر آب.....................است

25-گرمای نهان تبخیر آب..................برابر گرمای نهان انجماد آب است

 

26-در چه موادی گرمای نهان ذوب و انجماد با هم برابر است

 

27- روش های انتقال گرما را بنویسید

 

28- چگونه گرما به طریقه رسانایی از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود

 

29-جسم رسانا چیست

 

30- جسم نارسانا چیست

 

31- رسانایی در چه موادی صورت می گیرد

 

32- رسانایی در مواد مختلف چه تفاوتی با هم دارند

33- از بیشترین تا کمترین رسانایی را بنوییسید( هوا چوب-آب-آهن)

 

34- چگالی را تعریف کنید

 

35- یک قطعه کوچک آهن در آب فرو می رود ولی یک کشتی در آب فرو نمی رود چرا

 

36- چگالی هوای سرد و گرم چه تفاوتی با هم دارند

 

37- فرمول چگالی را بنویسید

 

38- واحد های چگالی را بنویسید و رابطه آنها را با هم بنویسید

 

39- واحد های حجم را بنویسید و رابطه های آن ها را بنویسید

 

40-واحد های جرم را بنویسید و رابطه های آن ها را بنویسید

 

41- جسمی به جرم 800 گرم حجمی برابر 400 سانتی متر مکعب دارد چگالی آن چند گرم بر سانتی متر مکعب و چند کیلو گرم بر متر مکعب است

 

42-جعبه ای به شکل مکعب مستطیل به ابعاد 4 و 8 و 5 سانتی متر برابر 800 گرم جرم دارد چگالی آن چقدر است

 

43-چگالی آهن 8/7 گرم بر سانتی متر مکعب است یک قطعه آهن به حجم 600 سانتی متر مکعب چند گرم جرم دارد

 

44-همرفت را تعریف کنید

 

45-چگونه گرما به روش همرفت جابجا می شود

 

46-سقف اتاق گرمتر است یا کف آن دلیل بیاورید

 

47-اتاق زیرزمین خنک تر از بقیه قسمت ها است چرا

 

48-اگر در یک ساختمان چنذ طیقه آب گرم کن را در طبقه بالا بگذاریم چه می شود

 

49-با طرح  یک آزمایش ثابت کنید آب رسانای ضعیفی است

 

50-برای ایجاد جریان همرفتی 3 شرط لازم است آن ها را بنویسید

 

51-نسیم دریا چگونه ایجاد می شود

 

52-تفاوت انتقال گرما به روش رسانایی و همرفت را بنوییسید

 

53-چگونه گرما به روش تابش منتقل می شود

 

54-تفاوت انتقال گرما به طریقه تابش با  دو راه دیگر انتقال گرما در چیست

 

55- نور مریی چیست

 

56- پرتوی فرو سرخ چیست

 

57- در یک لامپ معمولی ......... درصد از انرژی الکتریکی به نورانی و............درصد به انرژی گرمایی تبدیل می شود

 

58- وفتی یک جسم گرم در کنار جسم سرد قرار می گیرد چگونه به دمای تعادل می رسد با رسم شکل نشان دهید

 

59- مقدار انرژی تابشی که از یک جسم منتشر می شود به چه عواملی بستگی دارد

 

60- دمای مناسب چیست

 

61- مهمترین نکته در یک دستگاه گرم کننده چیست

 

62- بخاری نفتی چگونه ایجاد گرما می کند

 

63- بخاری برقی و دیواری معمولا با روش......................هوا را گرم می کنند

64- شوفاژ هوا را چگونه گرم کنید

 

65- منظور از منابع انرژی تمام نشدنی چیست

 

66-منظور از منابع انرژی تمام شدنی چیست

 

67- چند منابع جدید انرژی را بنویسید

68- را ههای هدر رفتن گرما در خانه را بنویسید

 

69- را ههای جلو گیری از هدر رفتن گرما را بنویسید

 

70- استفاده از پنجره دو لایه چگونه از هدر رفتن گرما جلوگیری می کند

 

71- میزان تحمل گرما و سرما برای هی فرد به چه چیزی بستگی دارد

 

72- سرد سازی معمولا با استفاده از چه چیزی صورت می گیرد توضیح دهید

 

73- در قدیم برای خنک شدن آب آن را در داخل کوزه می گذاشتند دلیل چه بود

 

74-هوا در کولر آبی چگونه خنک می شود

 

75- قسمت های مختلف یک یخچال را نام ببرید و شکل آن را رسم کنید

 

76- هر کدام از قسمت های یخچال چه وظیفه ای دارد

 

77- کدام یک از قسمت های یخچال گرما گیر و کدام گرماده است

 

78- برای جلوگیری از انتقاال گرما به داخل یخچال چه می کنند

 

79- یکی از مهمترین موارد استفاده از گرما را بنویسید

 

 

80- ماشین گرمایی را تعریف کنید

 

 

81- 3 نوع ماشین گرمایی مثال بزنید

 

82- مراحل موتور چهار زمانه را بنویسد

 

83- وظیفه هر یک از مراحل موتور چهار زمانه را بنویسید

 

84- موتور جت چگونه کار می کند

 

85- موتور موشک چگونه کار می کند

 

86- موشک ها در مسافرت های فضایی و خارج از جو زمین مورد استفاده قرار  می گیرد چرا

 

87- تفاوت موتور جت و اتوموبیل را بنویسید

 

88- اولین ماشین گرمایی چه نام داشت

89- مخترع ماشین بخار که بود

 

90- سوخت ماشین بخار چه بود

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ آبان۱۳۸۸ساعت 10:59  توسط دبیر علوم تجربی  |